Levonások (Levonások, LevonásNyilv, LevonásKedv)

NyomtatásElőzőFejezetKövetkező
Bérszámfejtés > Személytörzs bevitel > Jogviszony függő adatok

A levonás kezelésben nyilvántartott levonásokat fogja a program a meghatározott prioritás sorrendjében a nettó bérből levonni.

Fix összegű levonás felvétele

Fix összegű levonás felvétele

Algoritmus

A levonás nyilvántartásban szereplő levonások nélkül kiszámítja a program a nettó bért, majd  a prioritás figyelembe vételével előveszi az egyes levonás tételeket.

Elsőként az előző időszakban keletkezett hátralékokat vonja le a program a nettó bér 50 százalékáig, majd megállapítja a korlátok figyelembe vételével a levonható összeget.

A nettó bérből teljesíthető levonások alsó határa a mindenkori öregségi nyugdíj összege, ennek erejéig levonást nem teljesít a rendszer, kivétel ez alól, ha a levonás nyilvántartásban erről másként rendelkeztünk. Nem esik korlátozás alá a nettó munkabérnek az a része, mely meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj összegének ötszörösét.

Azoknál a levonásoknál, ahol havi fix összeget kell levonni, a program hátralékot képez, amennyiben a teljes összeget nem tudja az adott hónapban levonni a dolgozótól.

Mezőleírások

Levonás típusa

Fix összegű / Határozatlan idejű

Fix összegű a levonás, ha a dolgozó béréből egy meghatározott tartozás összeget kell levonni, mint például felvett kölcsön törlesztése, OTP tartozás, stb.

Határozatlan idejűre állítjuk azokat a levonásokat, melyeknél az összeget nem ismerjük, tipikusan ilyen levonás a gyerektartás

Jogcím

A bérszámfejtési jogcímet kell itt a levonáshoz hozzárendelni.

Pl.: Gyerektartás, Vállalati hiteltörlesztés.

Teljes tartozás

Fix összegű levonás esetén a tartozás teljes összegét kell itt megadni (a dolgozó által hozott hátralék összeget nem itt kell megadni). A levonásokat mindaddig teljesíti a bérszámfejtés, amíg ez az összeg teljes egészében levonásra nem került.

Eddigi levonás

Fix összegű levonás esetén más munkáltatónál, illetve a Nagy Machinátorral eddig már más módon levont összeget kell itt megadni.

Levonás időszaka

Határozatlan idejű beállítással a határozott és határozott ideig teljesítendő levonások kezdete és vége állítható itt be. A vége dátum beállításával a határozatlan idejű levonások leállíthatók.

Hátralékos összeg

Más munkáltatónál keletkezett hátralék összegét kell itt megadni.

Minimum összeg

Itt kell megadni a forintban kifejezett havi levonás összegét, valamint százalékos levonás esetében azt a minimum összeget, melyet mindenképpen (hátralék képzés terhe mellett) le kell vonni havonta a dolgozótól. Havi fix összeg például a felvett kölcsönök törlesztő részlete, havi minimum például a gyerektartások esetében a minimálisan teljesítendő gyerektartásdíj összege.

Százalékérték

Az itt megadott százaléknak az alapja a Nettó bér lesz. Gyerektartás esetén például a 20 % vagy 40 %.

A program először kiszámolja a a levonás nélküli Nettó bért, veszi annak az itt megadott százalékát és a kijött összeget fogja leszámfejteni.

Igénybe vehető bér %

Azt kell megadni, hogy az adott levonás teljesítésekor a havi nettó bér hány százalékának erejéig teljesíthető a levonás. Előfordulhat, hogy a dolgozó nettó bére olyan levonások teljesítésével került elszámolásra, melyek nem vehetők figyelembe a levonás határának megállapításakor. Ilyen tételek lehetnek pl.: szakszervezeti díj, magánnyugdíj pénztári kiegészítő tagdíj, hónap közben kifizetett előleg visszavétele.

A korrekciós tételek megadására Bérszámfejtés paraméterek / További adatok / Levonás paraméterek között van lehetőség a jogcímek felsorolásával.

Mentességi korlát

Van / Nincs választástól függően a számfejtés figyelembe veszi az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegével meghatározott, levonás alól mentes összeget. A mentességi korlát nem vehető figyelembe a gyerektartásdíj valamint a szüléssel járó költség végrehajtása esetén. Az öregségi nyugdíj összegét évente a Bérszámfejtés paraméterek / További adatok / Levonás paraméterek között adhatjuk meg.

Tartásdíj

Igen / Nem beállításával minősítjük a levonást abból a szempontból, hogy szerepelnie kell-e az Adatlap a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről nyomtatványon a dolgozó leszámolásakor.

Bírósági végzés

A bírósági végzés azonosítóját kell itt megadnunk.

Kedvezményezettek

Több kedvezményezett is megadható. A mértékét százalékos formában lehet megadni.

Pl.: 10% az ügyvédi irodáé, 90 % a kedvezményezetté

Kedvezményezett

A kedvezményezett neve, címe, számlavezetője és számlaszáma adható itt meg. Az itt megadott adatok alapján az utalás jegyzék a levonások címzettjeit is tartalmazza.

Egyéb funkciók

Prioritás módosítása

A levonásokat a levonási sorrend (prioritás) figyelembe vételével kell felvenni. A felvett levonások sorrendisége átállítható a + / - jelekkel.

Levonás másolása

F6: Másolás funkciógombbal a már lezárt levonások másolhatóak. Amennyiben nem lezárt levonást szeretnénk másolni, a program figyelmeztet. A másolt levonás minden mezője módosítható.

Elszámolás lekérdezése

Az F5 funkcióbillentyűvel elszámolás kérhető, ahol számfejtési dátumonként láthatjuk, hogy az adott hónapban  - milyen összegű hátralékot,

- milyen összegű törlesztő részletet kell elvonni,

- milyen összeg levonása valósult meg,

- keletkezett-e hátralék illetve fix összegű levonás esetén mennyi a tartozásból még visszalévő összeg.

Az ablakban megjelenő információk F6 funkcióbillentyűvel nyomtathatók.

 

A 2019-től érvényes SZJA törvény értelmében a béren kívüli juttatások kedvezményesen adózó köre jelentősen leszűkült. A nem kedvezményes adózás alá eső juttatások esetébe felmerült a kérdés, hogy mivel bérként adózó tételként kell őket számfejteni, a letiltásoknak alapját képezik-e.

Ehhez a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar állásfoglalását kértük, amely alapján a letiltások alapját képezik ezen tételek is.

Az állásfoglalás alább olvasható:

Paraméterek

B2_ASZM HátralékMax, B2_ASZM LevonSorrend

Mindkét paramétert az automata számfejtés menüponthoz kell beállítani.