Adatkezelési nyilatkozat

A PROGEN Kft. (a továbbiakban PROGEN) mint Adatkezelő, és mint Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatkezelés és adatfeldolgozás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, – az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – által meghatározott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával, melyek érvényesítésével a PROGEN valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

A PROGEN elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az adatkezelés célja

A PROGEN Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meghatározza az adatkezelés célját, az adatok felvételének és kezelésének tisztességességét és törvényességét biztosítja. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A PROGEN tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéseken, jogszabályok előírásain alapulnak.

A kezelt adatok tárolása

A PROGEN által kezelt személyes adatokat elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett tárolja. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelvek

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
 2. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
 3. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 4. PROGEN rögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett tárolja. Jelen rendelkezés valamennyi, a PROGEN által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység tekintetében érvényes.

A PROGEN adatkezeléseivel és feldolgozásaival kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi alapelvek folyamatosan elérhetők a  https://www.progen.hu/adatkezelesi-tajekoztato/   oldalon, valamint a PROGEN szerződött Partnerei számára további információk találhatók a Partnerközpontban.

A PROGEN adatkezelési gyakorlata

Felhívjuk a PROGEN részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

ADATKEZELÉSEK

A PROGEN Nagy Machinátor, sERPa szerződött Vevői (továbbiakban Partner) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok

A vonatkozó információk a PROGEN szerződött Partnerei számára elérhetők a Partnerközpontban.

A PROGEN egyéb partnerei (továbbiakban Vevői) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok

Az adatkezelés célja:

 • A vásárlás miatt számla kiállítása, a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.
 • Vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az adatkezelés a szerződés (Megállapodás) teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
 • Jogos üzleti érdek a [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja] szerint.
 • Számv.tv.169. § (2) bekezdése szerint:

„A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

A kezelt személyes adatok típusa:

Dátum, időpont, név, cím, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód.

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Vevő nem kaphat névre szóló számlát.

Adattovábbítás: az adatok harmadik félnek nem kerülnek továbbításra. Bankkártyás fizetés nincs.

Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns

Adatfeldolgozó: PROGEN Kft. Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/a.

Adatfeldolgozói feladat: Szerződés teljesítése.

Minőségi kifogások kezelése, visszavétel

A PROGEN-ben csak a magánszemély által vásárolt hardver eszközökre értelmezhető. (Az egyéb termékek és szolgáltatások esetében PROGEN nem természetes személyekkel áll kapcsolatban, a minőségi kifogások kezelését a Partnerrel kötött Megállapodás szabályozza.)

Az adatkezelés célja: a PROGEN által kínált IT termékekkel (szoftver és hardver) kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja] és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása, illetve visszavét esetén a termék adatai.

Az adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Adatfeldolgozó: PROGEN Kft. Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/a.

Adatfeldolgozói feladat: Reklamációkezelés

Rendkívüli események

Az adatkezelés célja: a PROGEN Irodaházban bekövetkezett rendkívüli események kezelése, azokról jegyzőkönyv felvétele.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő, illetve más személyek jogos érdeke fűződik a rendkívüli események kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja],

A kezelt adatok köre: a sérült neve, címe, telefonszáma, szülő/gondviselő neve, elérhetősége, a baleset dátuma, időpontja, a sérülés és a baleset leírása, az intézkedés leírása, az esetlegesen elsősegélyt nyújtó neve, tanú neve, címe, telefonszáma, elérhetősége, valamint a baleset helyszíne.

Az adatkezelés időtartama: A vendégbaleseti jegyzőkönyvek tekintetében öt év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: lehetetlenné válhat a rendkívüli eseményből eredő jogok érvényesítése

Adatfeldolgozó: PROGEN Kft. Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/a.

Adatfeldolgozói feladat: Rendkívüli esemény kezelése

Elektronikus megfigyelőrendszer

A PROGEN székhelyén, elektronikus kamerás térfigyelő rendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást tesz lehetővé.

A megfigyelés és képrögzítés tényére figyelmeztető tábla került kifüggesztésre a bejáratnál.

A személyes adatok kezelője: a PROGEN.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a területre engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés kapcsán nem történik.

Az adatkezelés jogalapja: ügyfelek esetében az érintett hozzájárulása a területre való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a PROGEN-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: a területre belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Adatfeldolgozó: PROGEN Kft. Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/a.

Adatfeldolgozói feladat: A vagyonvédelem érdekében történő feldolgozás technikai lebonyolítása és szervezése.

A PROGEN által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

A progen.hu adatkezelései

A www.progen.hu szerver naplózása

www.progen.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál forráskódja a PROGEN-nél üzemelő szerveren külső és belső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A PROGEN szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk Partnereink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói a szerverünkre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a PROGEN szervere szolgálja ki. Az adatok kezeléséről a PROGEN tud részletes felvilágosítást nyújtani.

www.progen.hu a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást

A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja.

Kutatás a www.progen.hu honlapon

A PROGEN a magasabb színvonalú kiszolgálás érdekében a www.progen.hu portálon felhasználói kutatást végez, felugró ablak (popup) segítségével.

A honlapot a PROGEN kezeli.

Az adatkezelés célja: a honlapra látogató felhasználók felhasználói céljainak megértése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai, képernyőjének felbontása, nyelvi beállítások, a felhasználó számítógépének IP címéből képzett azonosítószám

A kezelt adatok köre: azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai, képernyőjének felbontása, nyelvi beállítások, a felhasználó számítógépének IP címéből képzett azonosítószám.

Az adatkezelés időtartama: 30 nap.

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat
Alphabet  Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy

MOUNTAIN VIEW   CA

A kutatás technikai lebonyolítása
PROGEN Kft. 1118 Budapest, Homonna u. 8/A. A kutatás technikai lebonyolítása és szervezése

A www.progen.hu honlap saját cookie kezelése

Cookie (lásd. Definíciók)

A PROGEN adatkezelése.

A PROGEN a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: egy hét

Adatfeldolgozó: PROGEN Kft. Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/a.

Adatfeldolgozói feladat: A kutatás technikai lebonyolítása és szervezése

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) cookie-k törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A kutatással összefüggő cookie-k kezelése a www.progen.hu honlapon

A PROGEN adatkezelése.

A szolgáltató a jelen tájékoztató 2.4.2. fejezetében leírt kutatás lebonyolítása érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, az eszköz viselkedése.

Az adatkezelés időtartama: 365 nap.

Adatfeldolgozó: PROGEN Kft. Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/a.

Adatfeldolgozói feladat: A kutatás technikai lebonyolítása és szervezése

Szolgáltató Süti neve
www.google.com/analytics/ __utmt
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
_ga
_dc_gtm_UA

Külső szolgáltatók cookie kezelése a www.progen.hu honlapon

Egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyeznek el, és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A www.progen.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el:http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A honlapon az alábbi külső szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

Szolgáltató cookie neve
www.google.com/analytics __utmt
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
_ga
_dc_gtm_UA

A PROGEN ügyféllevelezése

Amennyiben valaki megkeresné Társaságunkat, a jelen Adatvédelmi szabályzatban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a www.progen.hu weboldal

 • a „Kapcsolat” menüpontjában Kérjen bemutatót tanácsadóinktól!  alatt található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A kezelt személyes adatok köre: név, bemutatókérésnél beosztás, e-mail cím, telefonszám.

www.progen.hu oldalon Kapcsolat / Kérjen bemutatót tanácsadóinktól!  felületről beérkező e-mail leveleket a rendszer a marketing@progen.hu címre továbbítja. A beérkezett bemutatókéréseket az értékesítési asszisztens a PROGEN-nél üzemelő eseménykezelés Értékesítési lehetőség aktát (ÉL) vesz fel a levél tartalmának megfelelő Tanácsadónak átadva azt.

A PROGEN minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl a levelezési rendszeréből.

Adatfeldolgozó: PROGEN Kft. Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/a.

Adatfeldolgozói feladat: A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

Külső szolgáltató webanalitikával kapcsolatos adatkezelése

A portál forráskódja a PROGEN-nél üzemelő szerveren külső és belső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A PROGEN szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmet, hogy e hivatkozások szolgáltatói a szerverünkre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a PROGEN szervere szolgálja ki. Az adatok kezeléséről a PROGEN tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el:http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés

A munkaviszony létesítése előtt megvalósuló adatkezelés az azt megelőző pályáztatási eljárással, valamint a munkakörre való alkalmasság vizsgálatával összefüggésben valósul meg cégünknél.

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a PROGEN Kft. anonim módon nem tesz közzé pályázatot.

Az adatkezelés célja: a munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás lefolytatása pályázat elbírálása, munkaszerződés kötése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, lakcím, születési hely, idő, végzettség, szakmai képzettség, telefonszám, e-mail cím, képmás.

Az adatkezeléssel érintett: az álláspályázatra jelentkező személyek.

Személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a humánpolitikai feladatot ellátó munkavállaló(k).

Az adatkezelés időtartama: A személyes interjún részt vevők pályázatát 1 évig megőrizzük, elektronikusan. A jelentkezőt tájékoztatjuk a kiválasztás tárgyában hozott döntés eredményéről.

Egyéb adatkezelések

A fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A PROGEN a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS

A PROGEN és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

A PROGEN az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A PROGEN a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

INCIDENSEK KEZELÉSE

A PROGEN, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst a PROGEN késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni a rendeletben foglalt kivételek esetén.

 AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: PROGEN Kft.
Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/A.
Cégjegyzékszám: 01-09-169361
A bejegyzőbíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10788110-2-43

Telefonszám: 06 1 481 9000
E-mail: info@progen.hu

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

· Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a PROGEN megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

· Az érintett hozzáféréséhez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatokat a PROGEN harmadik országba nem továbbít.

A PROGEN az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az érintett kérelmére az információkat a PROGEN elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintettek speciális körénél (munkaviszonyban, egyéb számfejtett jogviszonyban foglalkoztatott érintett részére) a hozzáférés joga közvetlenül a sERPa rendszeren belül, bejelentkezett felhasználónként biztosítja PROGEN a teljes személyes adatkör betekintését. Minden felhasználói menüben található egy személyes adatok lekérdezése menüpont, beállítva a lekérdezési jogosultság és a korlátozás, annak érdekében, hogy csak a saját (Felhasználóhoz beállított) személy adatait láthassa.

Partnereinktől érkező hozzáférési kérést, a nyilvántartott személyes adatokat is tartalmazó dokumentummal szolgáljuk ki. Személyes megjelenés esetén közvetlen betekintést is biztosítunk előzetes időpont egyeztetés után.

· Helyesbítéshez való jog

A PROGEN a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

·  Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a PROGEN indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

· Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a PROGEN korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A PROGEN az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

· A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

· Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

·  Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a PROGEN nem kezeli.

· Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

· Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

· Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  Telefon: +36 (1) 391-1400;  Fax: +36 (1) 391-1410  www: http://www.naih.hu  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

· Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog