Adatkezelési nyilatkozat

Adatvédelmi megállapodás letöltése

A PROGEN Kft. (a továbbiakban PROGEN) mint Adatkezelő, és mint Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatkezelés és adatfeldolgozás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, – az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – által meghatározott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával, melyek érvényesítésével a PROGEN valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

A PROGEN elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az adatkezelés célja

A PROGEN Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meghatározza az adatkezelés célját, az adatok felvételének és kezelésének tisztességességét és törvényességét biztosítja. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A PROGEN tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéseken, jogszabályok előírásain alapulnak.

A kezelt adatok tárolása

A PROGEN által kezelt személyes adatokat elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett tárolja. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelvek

  1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
  2. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
  3. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  4. PROGEN rögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett tárolja. Jelen rendelkezés valamennyi, a PROGEN által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység tekintetében érvényes.

A PROGEN adatkezeléseivel és feldolgozásaival kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi alapelvek folyamatosan elérhetők a  https://www.progen.hu/adatkezelesi-tajekoztato/   oldalon, valamint a PROGEN szerződött Partnerei számára további információk találhatók a Partnerközpontban.

A PROGEN adatkezelési gyakorlata

Felhívjuk a PROGEN részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

ADATKEZELÉSEK

A PROGEN Nagy Machinátor, sERPa szerződött Vevői (továbbiakban Partner) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok

A vonatkozó információk a PROGEN szerződött Partnerei számára elérhetők a Partnerközpontban.

A PROGEN egyéb partnerei (továbbiakban Vevői) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok

Az adatkezelés célja:

  • A vásárlás miatt számla kiállítása, a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.
  • Vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

  • Az adatkezelés a szerződés (Megállapodás) teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
  • Jogos üzleti érdek a [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja] szerint.
  • Számv.tv.169. § (2) bekezdése szerint:

„A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

A kezelt személyes adatok típusa:

Dátum, időpont, név, cím, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód.

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Vevő nem kaphat névre szóló számlát.

Adattovábbítás: az adatok harmadik félnek nem kerülnek továbbításra. Bankkártyás fizetés nincs.

Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns

Adatfeldolgozó: PROGEN Kft. Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/a.

Adatfeldolgozói feladat: Szerződés teljesítése.

Minőségi kifogások kezelése, visszavétel

A PROGEN-ben csak a magánszemély által vásárolt hardver eszközökre értelmezhető. (Az egyéb termékek és szolgáltatások esetében PROGEN nem természetes személyekkel áll kapcsolatban, a minőségi kifogások kezelését a Partnerrel kötött Megállapodás szabályozza.)

Az adatkezelés célja: a PROGEN által kínált IT termékekkel (szoftver és hardver) kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja] és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása, illetve visszavét esetén a termék adatai.

Az adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Adatfeldolgozó: PROGEN Kft. Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/a.

Adatfeldolgozói feladat: Reklamációkezelés

Rendkívüli események

Az adatkezelés célja: a PROGEN Irodaházban bekövetkezett rendkívüli események kezelése, azokról jegyzőkönyv felvétele.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő, illetve más személyek jogos érdeke fűződik a rendkívüli események kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja],

A kezelt adatok köre: a sérült neve, címe, telefonszáma, szülő/gondviselő neve, elérhetősége, a baleset dátuma, időpontja, a sérülés és a baleset leírása, az intézkedés leírása, az esetlegesen elsősegélyt nyújtó neve, tanú neve, címe, telefonszáma, elérhetősége, valamint a baleset helyszíne.

Az adatkezelés időtartama: A vendégbaleseti jegyzőkönyvek tekintetében öt év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: lehetetlenné válhat a rendkívüli eseményből eredő jogok érvényesítése

Adatfeldolgozó: PROGEN Kft. Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/a.

Adatfeldolgozói feladat: Rendkívüli esemény kezelése

Elektronikus megfigyelőrendszer

A PROGEN székhelyén, elektronikus kamerás térfigyelő rendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást tesz lehetővé.

A megfigyelés és képrögzítés tényére figyelmeztető tábla került kifüggesztésre a bejáratnál.

A személyes adatok kezelője: a PROGEN.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a területre engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés kapcsán nem történik.

Az adatkezelés jogalapja: ügyfelek esetében az érintett hozzájárulása a területre való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a PROGEN-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: a területre belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Adatfeldolgozó: PROGEN Kft. Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/a.

Adatfeldolgozói feladat: A vagyonvédelem érdekében történő feldolgozás technikai lebonyolítása és szervezése.

A PROGEN által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

A progen.hu adatkezelései

A www.progen.hu szerver naplózása

www.progen.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál forráskódja a PROGEN-nél üzemelő szerveren külső és belső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A PROGEN szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk Partnereink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói a szerverünkre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a PROGEN szervere szolgálja ki. Az adatok kezeléséről a PROGEN tud részletes felvilágosítást nyújtani.

www.progen.hu a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást

A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja.

Kutatás a www.progen.hu honlapon

A PROGEN a magasabb színvonalú kiszolgálás érdekében a www.progen.hu portálon felhasználói kutatást végez, felugró ablak (popup) segítségével.

A honlapot a PROGEN kezeli.

Az adatkezelés célja: a honlapra látogató felhasználók felhasználói céljainak megértése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai, képernyőjének felbontása, nyelvi beállítások, a felhasználó számítógépének IP címéből képzett azonosítószám

A kezelt adatok köre: azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai, képernyőjének felbontása, nyelvi beállítások, a felhasználó számítógépének IP címéből képzett azonosítószám.

Az adatkezelés időtartama: 30 nap.

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Alphabet  Inc.1600 Amphitheatre Pkwy

MOUNTAIN VIEW   CA

A kutatás technikai lebonyolítása
PROGEN Kft.1118 Budapest, Homonna u. 8/A.A kutatás technikai lebonyolítása és szervezése

A www.progen.hu honlap saját cookie kezelése

Cookie (lásd. Definíciók)

A PROGEN adatkezelése.

A PROGEN a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: egy hét

Adatfeldolgozó: PROGEN Kft. Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/a.

Adatfeldolgozói feladat: A kutatás technikai lebonyolítása és szervezése

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) cookie-k törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A kutatással összefüggő cookie-k kezelése a www.progen.hu honlapon

A PROGEN adatkezelése.

A szolgáltató a jelen tájékoztató 2.4.2. fejezetében leírt kutatás lebonyolítása érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, az eszköz viselkedése.

Az adatkezelés időtartama: 365 nap.

Adatfeldolgozó: PROGEN Kft. Székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 8/a.

Adatfeldolgozói feladat: A kutatás technikai lebonyolítása és szervezése

SzolgáltatóSüti neve
www.google.com/analytics/__utmt
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
_ga
_dc_gtm_UA

Külső szolgáltatók cookie kezelése a www.progen.hu honlapon

Egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyeznek el, és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A www.progen.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Ho