sERPa bérszámfejtés: Veszélyhelyzeti változások 2020.04.01.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő, bérszámfejtést érintő jogszabályváltozások miatti módosítások elérhetőek a programunkban. Partnerközpontunkból letölthető a sERPa integrált vállalatirányítási rendszer 3.0.101.17740-es verziója, amely tartalmazza a módosításokat.

A Veszélyhelyzettel összefüggő változások

GYED jogosultsági idő meghosszabbítása a kormány 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelete alapján

GYED ellátások esetén fontos változás történt a világjárvány hatására. Ez a változás, minden TB kifizetőhelyet érint, ágazattól függetlenül! A kormány 59/2020. (III. 23.) Korm. rendeletében leírtak szerint a veszélyhelyzet ideje alatt gyermekgondozási díjra fennálló jogosultságot a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell. A programban ehhez a Keresőképtelenség funkcióban egy új dátum mezőt hoztunk létre: Veszélyhelyzet miatti meghosszabbított jogosultsági idő vége. Ennek a mezőnek a segítségével van lehetőség kitolni a jogosultsági időt a kormány rendeletében leírtaknak megfelelően.

Munkavállalói járulék megfizetési kedvezmény és munkáltatói szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alóli mentesülés a Kormány 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelete alapján

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy csak a rendeletekben meghatározott TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre vonatkozik, akik esetében tényleges főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

Jogszabályi háttér (A Kormány 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelete)

(1) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie a (10) bekezdés szerinti
a) kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,
b) egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
c) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.
(2) A járulékfizetési kötelezettséget a Tbj. szabályaitól eltérően a
(10) bekezdés szerinti a) foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy,
b) egyéni vállalkozó és
c) a Tbj. szerinti társas vállalkozó esetében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alóli mentesülést és a
(2) bekezdés szerinti járulékfizetésre vonatkozó rendelkezést a 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozó adó- és járulékfizetési kötelezettség esetében kell alkalmazni.
(4) A (2) bekezdés szerinti járulékfizetés teljesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.
(5) Nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény szerinti szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan a (10) bekezdés szerinti hozzájárulás fizetésre kötelezettnek.

(7) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) szerinti kisvállalati adóalany, amely a (10) bekezdés szerinti tevékenységet tényleges főtevékenységként folytat, e tevékenységével összefüggésben a 2020. március, április, május és június hónapra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

Beállítása a programban

Amennyiben érintettek a rendelet alkalmazásában, akkor a programban két új Bér konstans segítségével van lehetőség beállítani a Bérszámfejtés paraméterben a Konstans fülön.

Jelent tudásunk szerint ez a kedvezményes időszak a rendelet alapján a 2020. március, április, május és június hónapokra vonatkozik, ha esetleg a későbbiekben ez kitolódna, akkor van lehetőség a konstans Dátumig mezőjét átállítani. A két új bér konstans:

Veszélyhelyzeti munkáltatói kedvezmény: ez csak a munkáltatói közterhekre lesz hatással, melyek a szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, KIVÁ-s vállalkozás esetében a KIVA.

Veszélyhelyzeti munkavállalói kedvezmény: ez csak a munkavállalói járulékokra lesz hatással. A konstansok felrögzítésénél az Érték mezőben 1-est kell írni, így érvényesül a beállítás:


A konstansok rögzítését követően a már felrögzített számfejtéseket – melyek a veszélyhelyzeti időszakba esnek – újra kell számfejteni ahhoz, hogy a járulékok és a munkáltatói közterhek esetében az új szabályok érvényre jussanak!

A beállítást követően a számfejtésekben a munkaviszonyos dolgozókra és a társas vállalkozókra vonatkozóan a természetbeni egészségbiztosítási járuléknál maximum 7710 Ft összeget kell lássunk, valamint a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás esetében a mentesség kedvezményként kerül feltüntetésre.


Ahogy a képen látható, a családi járulékkedvezmény – amennyiben van – érvényesítésre kerül a maximalizált természetbeni egészségbiztosítási járulékból. A munkáltatói közterhek esetében először kiszámításra kerülnek a szociális hozzájárulási adókedvezmények, majd a „maradék” szociális hozzájárulási adó levonásra kerül veszélyhelyzeti jogcímen, így a munkáltatói tényleges fizetendő közteher 0-ra csökken.

Jogi háttér arra vonatkozóan, hogy a járulékok és közterhek csökkentésére irányuló támogatást kik vehetik igénybe:

(10) Az (1)–(7) bekezdés szerinti rendelkezések a következő TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre – ide nem értve a költségvetési szerv kifizetőket – terjednek ki:
a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
f) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és
k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60).
(11) Tényleges főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

A Kormány 68/2020. (III. 26.) Korm. rendelete
1. § A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (10) bekezdése a következő l)–n) ponttal egészül ki:
[Az (1)–(7) bekezdés szerinti rendelkezések a következő TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre – ide nem értve a költségvetési szerv kifizetőket – terjednek ki:]
„l) utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79),
m) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04) és
n) belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30).”

Információ a letiltásokkal kapcsolatban a veszélyhelyzettel összefüggően

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar tájékoztatása szerint a Kormány 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelete alapján az adósok végrehajtási eljárás felfüggesztésére vonatkozó kérelmeit a továbbiakban is a végrehajtást foganatosító bíróság bírálja el, a végrehajtási eljárások általános felfüggesztésére, szünetelésére a jogszabály alapján nem kerül sor. A kiadott tájékoztató itt érhető el.

2008 Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról:

A NAV a tegnapi nap folyamán tette közzé a veszélyhelyzeti intézkedések miatt módosult új 2008-as bevallás Nyomtatványának és Kitöltési útmutatójának tervezetét. A tervezet alapján több változtatást is szükséges még elvégeznünk, azonban a számfejtések és a bérfizetés miatt a már elkészült módosításokat szerettük volna elérhetővé tenni Önöknek. Így a bevallás elkészítése, a Nyomtatvány átadása előtt ismételten szükséges lesz majd a program frissítése.
Amit már biztosan tudunk a tervezetből: A béren kívüli, valamint az egyes meghatározott juttatásokra is vonatkozik a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alóli mentesülés.
Mivel a rendelet erre nem adott pontos útmutatást, így korábban írásban megkerestük a NAV-ot, ám megkeresésünkre nem érkezett válasz, valamint más fórumokon sem kaptunk erre vonatkozóan biztos információt. Így a programban jelenleg ezen juttatásokra nem vonatkozik a veszélyhelyzeti kedvezmény. A kollégáink dolgoznak rajta, hogy minél előbb elkészüljön ennek a fejlesztése is, és elérhető legyen az Önök számára.
Amennyiben olyan számfejtés került rögzítésre, amely SZÉP kártyás juttatásokat, vagy valamilyen egyes meghatározott juttatást (pl. Telefon magáncélú használata) is tartalmaz, akkor ezek újbóli számfejtése lesz majd szükséges a bevallás helyes átadásához.
A 2008-as bevallás ÁNYK programba történő átadásának módosításáról tájékoztatni fogjuk Önöket. Kérjük, figyeljék hírleveleinket illetve a Súgóban, a 2020. évi változásoknál leírtakat, ahol közzé tesszük a nyomtatvány kitöltése miatti változásokat.

Köszönjük türelmüket!